Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Nazaret” w Myślenicach
Jesteśmy Wspólnotą Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, która zawiązała się za sprawą Ducha Świętego jesienią 2003 roku, jako owoc modlitwy i pragnienia zaangażowania w życie Kościoła. Na spotkaniach modlitewnych podejmujemy radosną modlitwę uwielbienia połączoną ze słuchaniem Słowa Bożego, nauczaniem i osobistym świadectwem Bożego działania w życiu któregoś z uczestników spotkania. Łączy nas przekonanie, że chrześcijanie dziś – podobnie jak w czasach apostolskich – są obdarowywani przez Ducha Świętego charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Wspólnota ma swojego duszpasterza oraz świeckich liderów. "Nazaret" to wspólnota podemująca dzieło Nowej Ewangelizacji. Pragniemy tworzyć środowisko życia, w którym Bóg jest bliski, na wyciągniecie dłoni... jak w Nazarecie.
 
Słowo dla Wspólnoty
Iz 35
1 Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, 
niech się raduje step i niech rozkwitnie! 
2 Niech wyda kwiaty jak lilie polne, 
niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. 
Chwałą Libanu ją obdarzono, 
ozdobą Karmelu i Saronu. 
Oni zobaczą chwałę Pana, 
wspaniałość naszego Boga. 
3 Pokrzepcie ręce osłabłe, 
wzmocnijcie kolana omdlałe! 
4 Powiedzcie małodusznym: 
«Odwagi! Nie bójcie się! 
Oto wasz Bóg, oto - pomsta; 
przychodzi Boża odpłata; 
On sam przychodzi, by zbawić was». 
5 Wtedy przejrzą oczy niewidomych 
i uszy głuchych się otworzą. 
6 Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń 
i język niemych wesoło krzyknie. 
Bo trysną zdroje wód na pustyni 
i strumienie na stepie; 
7 spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, 
spragniony kraj w krynice wód; 
badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale 
- na trzcinę z sitowiem. 
8 Będzie tam droga czysta, 
którą nazwą Drogą Świętą. 
Nie przejdzie nią nieczysty, <gdy odbywa podróż>, 
i głupi nie będą się tam wałęsać. 
9 Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy 
nie wstąpi na nią ani się tam znajdzie, 
ale tamtędy pójdą wyzwoleni. 
10 Odkupieni przez Pana powrócą, 
przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, 
ze szczęściem wiecznym na twarzach: 
osiągną radość i szczęście, 
ustąpi smutek i wzdychanie. 
 
 
Rychwałd, 26 października 2015
Joz 23,14
14 Ja sam muszę teraz pójść drogą, którą idą wszyscy, a wy zrozumcie to całym sercem i całą duszą swoją, że ze wszystkich wspaniałych obietnic, które dał wam Pan, Bóg wasz, ani jedna nie zawiodła: wszystkie wam się spełniły; żadna z nich nie okazała się próżna. 
 
Czarna Góra, 9 grudnia 2016
2P 1, 2-11
2 Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego!
3 Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. 4 Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] żądzą na świecie. 5 Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, 6 do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, 7 do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. 8 Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 9 Komu bowiem ich brak, jest ślepym - krótkowidzem i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. 10 Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. 11 W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
 
Czerna, 21 stycznia 2017
Rz 8, 7-9a
7 A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. 8 A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. 9 Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.
 
 
Czerna, 21 stycznia 2018
Ga 5, 22-24
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa6. 
24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 
Ga 6, 1-10
1 Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha1, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. 2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie2 prawo Chrystusowe. 3 Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. 4 Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. 5 Każdy bowiem poniesie własny ciężar. 
6 Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. 7 Nie łudźcie się: 8 Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne3. 9 W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. 10 A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. 
 
aut. Maria Rudkowska
 
Historia myślenickiej Odnowy
Działająca przy parafii Narodzenia NMP w Myślenicach wspólnota zawiązała się we wrześniu 2003 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się w domu rekolekcyjnym oo. Kapucynów w Tenczynie, a przyjął nas tam i później był naszym pasterzem brat Piotr Tokarz, kapucyn. O tym, że było to Boże działanie przekonują dalsze lata życia wspólnoty.
 
Początki były raczej skromne. Przez pierwsze dwa lata wspólnota liczyła 5 – 6 osób. Jej trwanie zawdzięczamy przekonaniu naszego pasterza, brata Piotra, że Pan nie złamie trzciny nadłamanej…
 
Od początku szczególną naszą troską jest by być w centrum Kościoła, a nie jego satelitą. Dlatego w grudniu 2003 roku poprosiliśmy przedstawiciela kościelnej władzy lokalnej w osobie ks. dziekana Karola Jarosza o zgodę na działanie na terenie parafii. Zgodę taką otrzymaliśmy.
 
W tym czasie spotykaliśmy się na grupach dzielenia w naszych domach i sprawowaliśmy Eucharystię w domu rekolekcyjnym w Tenczynie. Ważną formą naszej aktywności była diakonia muzyczna. Pierwsze jej spotkanie miało miejsce 16 lutego 2004 roku i od tego czasu spotyka się regularnie. Jest to zatem najstarsza nasza diakonia.
 
Znamiennym jest, że pierwsze nasze rekolekcje, które odbyły się 19. grudnia 2004 roku miały temat: "Dialog małżeński". Zatem troska o małżeństwa była nam położona na serca od samego początku.
 
Czując potrzebę porządkowania funkcjonowania wspólnoty zebraliśmy się 5. lutego 2005 roku na wybory lidera. Po modlitwie uwielbienia, adoracji Najświętszego Sakramentu i Eucharystii wybraliśmy pierwszego lidera wspólnoty, którym został Jurek Malczewski, zastępcą zaś Basia Cudo. Brat Piotr wybór zaakceptował.
 
Kolejnym spotkaniem przygotowanym dla małżeństw był wieczór z nikomu nie znanym o. Ksawerym Knotzem (no może nam nie znanym). Uczestniczyło ok. 14 osób z Myślenic i Stróży. I tu kończy się okres kameralnej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym.
 
W dniach 3 - 5 czerwca 2005 roku przeżywaliśmy w Tenczynie rekolekcje o Małej Teresie. Prowadził je o. Jan Krawczyk, karmelita. Uczestniczyło w nich ok. 40 osób. I tu Duch Święty zaproponował nam zmiany. Po rekolekcjach do wspólnoty zapisało się ok. 10 osób. Spora dynamika wzrostu ;). Odszedł także brat Piotr przeniesiony do innego klasztoru w swoim zakonie.
 
Duch Święty i my postaraliśmy się o nowego duszpasterza. Został nim 8. czerwca 2005 ks. Leszek Harasz, wikary naszej parafii.
 
Życie naszej wspólnoty zaczyna biec wielowątkowo. Diakonia muzyczna prowadzona przez Marcina Wątora formuje się na warsztatach prowadzonych przez zespół Mocni w Duchu w Łodzi, organizujemy spotkanie naszych dzieci wspólnotowych z biskupem Mikołajem, wspólnie kolędujemy, pokazujemy się także na spotkaniach organizowanych przez Koordynację Diecezjalną Odnowy.
 
Widząc konieczność zadbania o rozwój duchowy i tożsamość charyzmatyczną naszych członków prosimy zaprzyjaźnioną wspólnotę Nowe Jeruzalem o poprowadzenie dla nas Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Trwa ono od 28 stycznia do 25. marca 2006 roku. W seminarium uczestniczy 79 osób. Jednym z owoców seminarium było przyjęcie do wspólnoty 35 nowych osób. Wspólnota zatem rozrosła się do ponad 50–cio osobowej grupy.
 
Zachęceni rekolekcjami o duchowości karmelitańskiej kontynuujemy poznawanie Kościoła poprzez poznanie kolejnej wielkiej postaci w historii Kościoła – świętego Franciszka. Z początkiem października 2006 roku organizujemy rekolekcje o świętym biedaczynie. Prowadzi nasz pierwszy pasterz brat Piotr.
 
Od marca 2007, rokrocznie współorganizujemy konferencje dla małżeństw, o prowadzenie której prosimy państwa Magdalenę i Wiesława Grabowskich.
 
W grudniu 2007 roku poznajemy św. Augustyna na rekolekcjach prowadzonych przez o. Jana Biernata, augustianina.
 
Jednym z ważniejszych wydar zeń w historii wspólnoty były rekolekcje ewangelizacyjne (8 tygodni od 4. stycznia 2009) prowadzone przez ks. Jana Reczka ze Wspólnotą Misericordia. Uczestniczyło w nich 160 osób. Otrzymaliśmy przykład solidności i zaangażowania całej ekipy, który stanie się dla nas wzorcem w późniejszych posługach naszej Wspólnoty. Po rekolekcjach jest nas ok. 75 osób.
 
Od października 2009 działa, zbierająca prawdziwych mężczyzn, kolejna diakonia naszej wspólnoty – diakonia liturgiczna.
7. listopada 2009 rusza mała grupa małżeńska – regularna formacja małżeństw. 
W Wielki Czwartek 2010 wspólnota ofiaruje kapłanom naszej parafii i zniej pochodzącym margaretki – siedmioosobowe grupy modlące się kolejno w każdy dzień tygodnia za swojego kapłana. Łącznie 12 margaretek.
 
W październiku 2011 r. w Rychwałdzie prowadzeni przez o. Bogdana Kocańdę OFM przeżyliśmy pamiętne dla wielu Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego.
 
8. stycznia 2012 r. rozpoczęły się Rekolekcje Ewangelizacyjne, które po raz pierwszy poprowadziliśmy SAMODZIELNIE (ks. Leszek, zespół animatorów, muzyczni)! Wsparcia udzielił nam o. Bogdan Kocańda OFM w modlitwie o uzdrowienie i wylanie darów Ducha Świętego. Rekolekcje ukończyło 140 osób. Wielu z nich przyłączyło się do Wspólnoty. Od tego czasu liczba jej członków przekroczyła setkę... wliczając "odziały zamiejscowe" w Mszanie i Skawinie.
 
Odpowiadając na potrzebę myślenickiego Kościoła 21. listopada 2012 roku rozpoczęliśmy comiesięczne Msze Święte połączone z modlitwą o uzdrowienie w trzecie środy miesiąca o 18:00.
 
6. stycznia 2013 ruszyły Rekolekcje Ewangelizacyjne prowadzone przez Wspólnotę w Parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej. Ukończyło je 72 osoby. Owocem tych rekolekcji było powstanie 6. marca 2013 nowej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Mszanie.
 
19-21 kwietnia 2013 w Rzepiskach 58 osób uczestniczyło w rekolekcjach o modlitwie w ciszy prowadzonych przez ks. Andrzeja Muszalę. Pierwszy raz bez dzieci i w milczeniu.

AKTUALNOŚCI

pon, 13 mar 2023, 23:00:38

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI EWANGELIZACYJNYCH ODNOWY

13 marca 2023 r. uroczystą Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej oraz Agapą w Domu Katolickim zakończyliśmy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, prowadzone przez ks. dra Leszka Harasza oraz Nazaret Myślenice Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.

 

Wspólnota Odnowy
w Duchu Świętym "Nazaret"

Królowej Jadwigi 5
32-400 Myślenice
Duszpasterz: ks. dr Marek Kościelniak
Lider: Jerzy Malczewski - tel. 783 252 550


Nasze spotkania

Wspólnotowe uwielbienie - I środa miesiąca, g. 19.30
Msza wspólnotowa - III sobota miesiąca, g. 19.30
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie - III środa miesiąca, g. 18.00

(ww. spotkania nie odbywają się w okresie wakacji!)

 

Na skróty

printFrom: https://nazaret.odnowa.org/wspolnota-odnowy-w-duchu-swietym-nazaret-w-myslenicach.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://nazaret.odnowa.org/wspolnota-odnowy-w-duchu-swietym-nazaret-w-myslenicach.html